Polityka prywatności i cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług żądanych przez Użytkownika, świadczonych drogą elektroniczną przez Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej Posła na Sejm Cezarego Tomczyka, ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz (dalej: Biuro). Poniższe postanowienia dostarczą informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. Biuro wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które Państwo dostarczyli. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych.
 2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Biuro.
 3. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisów przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

 

 • 1 DEFINICJE
 • Serwis – serwisy internetowe działający pod adresem https://cezarytomczyk.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Administrator serwisu– przez Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej Posła na Sejm Cezarego Tomczyka, ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz; będące podmiotem prowadzący stronę https://cezarytomczyk.pl/ oraz przechowującym i uzyskującym dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, korzystających z serwisów internetowych działających pod adresem https://cezarytomczyk.pl/
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

 • 2 DANE OSOBOWE – PODSTAWY PRAWNE, CELE PRZETWARZANIA, ODBIORCY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej Posła na Sejm Cezarego Tomczyka, ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kontakt, który możliwy jest poprzez adres e-mail: …

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 1. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. sprawowania mandatu Posła na Sejm RP– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda);
 2. w celu informowania o działalności Biura Poselskiego Platformy Obywatelskiej Posła na Sejm Cezarego Tomczyka, ul. Rynek 19, 98-200 Sieradz oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego), w tym za pośrednictwem publicznych profili na portalach społecznościowych (Facebook). W związku z tym Administrator przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o działalności oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolna, ale niezbędna w przypadku:

 • analizy i udzielania odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź kontaktu telefonicznego;
 • korzystania z publicznych profili na portalach społecznościowych.

 

 • 3 ŚRODKI TECHNICZNE

Administrator chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • typ i język przeglądarki,
 • data i godzina zapytania,
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: firmy doradcze i konsultingowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, dostawy dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 

 • 4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przetwarzanie danych osobowych daje Tobie uprawnienia określone poniżej.

Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania, wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych, Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami, jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową na adres …

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

 

 • 5 RODZAJE COOKIES

Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

 • 6 BEZPIECZEŃSTWO
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Serwisu Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

 • 7 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator Serwisu może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwis. Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na uwierzytelnianie dostępu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi, „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji.
 • Dane statystyczne – Administrator Serwisu oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator Serwisu oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

 • 8 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies;
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie;
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu;
 • Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do logowania.

 

 • 9 WYMAGANIA SERWISU
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

 • 10 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookies bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności i Cookies.